ifko_logo2_1.jpg

RLKSC Projektai

Interaktyvios paslaugų bei turinio valdymo ir paieškos sistemos sudarymas ir tyrimas:

ūkio subjekto užsakymas Nr. 8297A / Vadovas prof. E. Kazanavičius.

Šiame darbe atlikta IPTV ir VOD sistemų studija, kurioje pateikta sistemų analizė, architektūriniai sprendimai bei jų įvertinimas, STB prietaisų analizė ir tinkamų sprendimų parinkimas. Darbe pasiūlytas ir sudarytas interaktyvios paslaugų bei turinio valdymo ir paieškos sistemos IPTVPS(Middleware) prototipas, pasiūlyta architektūra pasižyminti savo paprastu funkcionalumu ir integralumu. Sukurta IPTV informacijos sistema, kuri realizuota MS SQL Server 2005 aplinkoje. Ši sistema užtikrina IPTV paslaugų ir jų turinio valdymą.

Ateities būsto aukštosios technologijos ir įranga:

VMSF remiama Aukštųjų technologijų plėtros programa / Projekto vadovas prof. E. Kazanavičius. 2003–2006 m.

Projektas skirtas būsto komforto gerinimo intelektualios sistemos sukūrimui – komunalinių paslaugų, automatikos, signalizacijos, kitų įdiegtų sistemų centralizuotam valdymui ir kontrolei bei dialogo tarp gyventojų ir būstą aptarnaujančių organizacijų funkcinių galimybių plėtrai modernioje integruotoje visuomenėje.

Šio darbo objektas – gyvenamųjų namų kompiuterizavimo tyrimai bei diegimai.

Nagrinėjama būsto veiklos procesų įtakos aplinkai analizė, ekologiškai tvaraus būsto veiklos principų modeliavimas, energijos išteklių būstui taupymo galimybių įvertinimas, efektyvaus valdymo modeliai, būsto įranga. Pateiktas būsto įterptinio kompiuterio projektas. Suformuluotos baigiamosios išvados, mokslinės rekomendacijos ir siūlymai.

Vienas iš pagrindinių šio projekto tikslų – sukurti kompiuterinę ateities būsto sistemą, parinkti įrangą, suprojektuoti lanksčią ir patogią sąsają tarp vartotojo ir kompiuterinės namo sistemos, sukurti kompiuterinę apskaitos sistemą, kuri palengvintų atsiskaitymus už komunalines paslaugas, paruošti ateities būsto integruotų sistemų visumą, užtikrinančią maksimalų gyvenimo sąlygų komfortą.

Projekte atlikta:

KTU sukurta paskirstyta periferinių įrenginių valdymo sistema, apskaitos valdymo sistema bei sukurti ir pagaminti trys būsto įterptinio kompiuterio prototipai, kurie buvo pagaminti UAB „Katra“. Sukurta ir įdiegta BĮK internetinė valdymo technologija.

Plečiant būsto periferinės įrangos gamą, modernizuoti ir pritaikyti naudojimui sistemoje tolesni energijos apskaitos prietaisai: ultragarsinis srauto matuoklis SDU-1 ir elektromagnetinis srauto matuoklis SDM-1. Šiuos prietaisus galima naudoti tiek skysčio srauto apskaitai, tiek ir komplekte su šiluminės energijos skaičiuotuvu SKS-3 kaip šilumos skaitiklį. Šiuose prietaisuose numatyti impulsiniai išėjimai leidžia juos įjungti į telemetrinę sistemą. Baigta ruošti modernizuotų prietaisų konstruktorinė dokumentacija ir perduota serijinei gamybai.

KTU RLKSC yra struktūrinis finansavimosi pagrindais veikiantis Informatikos fakulteto mokslo padalinys, veikiantis Kompiuterių katedroje pagal Universiteto statutą. Centre atliekami realaus laiko sistemų
P9B_0466r.jpg
Testuojama RLKSC sukurta IPTV paslaugų valdymo ir teikimo sisitema „TV Mozaika“
kūrimo fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, bei mokslinės ir technologinės plėtros projektai, organizuojama produktų gamyba ir diegimas.
Centras bendradarbiauja su užsienio mokslo centrais, verslo kompanijomis, vykdo ES finansuojamus mokslinių tyrimų projektus. Vien tik kartu su TEO LT AB bendradarbiaujant per paskutinius penkis metus vykdyta eilė projektų „GALA“, „TV MOZAIKA“, „AXMEDIS“, kurie šiandien yra įdiegti į komercinę aplinką.

Centras aktyviai dalyvauja NTP
"Nacionalinė visuomenės informavimo, komunikacijų ir elektroninių technologijų platforma" , "Nacionalinė įterptinių sistemų technologijų platforma"   ir Europos technologijų platformų veikloje, yra šių platformų narys:


imgF.jpg
Advanced Research & Technology for                EMbedded  Intelligence and Systems search & Technology for EMbedded Intelligence and Systems

Tyrimų tematika


Integruoti e-turinio valdymo ir perdavimo sprendimai
Sukurta e-turinio valdymo bei perdavimo technologija skirta skaitmeninei televizijai ir jos aplinkoje teikiamoms paslaugoms. Darbo rezultatai panaudoti ir įdiegti TEO LT.

Būsto valdymo technologijos ir sprendimai (Smart Home, Extended Home)

Sukurta ir realizuota buitinio šaldiklio intelektualios kompiuterinės sistemos modelis ir jo realizacija paremta daugiaagentinių sistemų metodologija. Sukurtas apibendrintas agentinis modelis, jo pagrindu sukurta paslaugų teikimo sistemos modelis, bei jų kūrimo metodika.

Pagrindinis projekto tikslas buvo sukurti e.šaldytuvą – naujos kartos intelektualų buitinį prietaisą su integruotu kompiuteriu, praplėstomis funkcinėmis galimybėmis ir interneto ryšiu. E.šaldytuvo sistemos pagrindinės funkcijos vykdomos ir posistemės valdomos naudojant šaldytuve integruoto kompiuterio programinę įrangą. E.šaldytuvo, kaip intelektualaus buitinio prietaiso, vienas iš ypatumų yra galimybė jį valdyti ne tik tiesiogiai, tačiau ir internetu. Taip pat jis gali atlikti ir kitas namų valdymo sistemos kompiuterio funkcijas – apjungti komunalinių paslaugų, automatikos, signalizacijos, kitų įdiegtų sistemų centralizuotą valdymą ir kontrolę. E.šaldytuvo sistemoje įdiegtas „intelektualus agentas“ skirtas informacijos surinkimui ir apdorojimui. Ši technologija leidžia efektyviau vykdyti vartotojo užklausas ir pateikti jam atsakymus. Tarkim, vartotoją domina informacija apie produktų kainas skirtinguose prekybos centruose. Intelektualus agentas gali analizuoti prekybos centrų tinklapiuose pateiktą informaciją, nustatyti kainų skirtumus, sekti pranešimus apie tą dieną vykdomas akcijas bei visą susistemintą informaciją pateikti vartotojui.


Darbo autoriai su E.Šaldytuvo pagamintu prototipu parodojeNuotolinio mokymo technologijos ir priemonės IPTV aplinkose srityse
Sudaryta nuotolinio mokymo technologijų ir priemonių strategija ir metodika skirta kurti mokymosi paslaugas IPTV aplinkose. Pasiūlyta vizija yra įtrauka į Nacionalinės visuomenės informavimo, komunikacijų ir elektroninių technologijų platformos (NEM) strategiją.

MTEP projektai


6-osios bendrosios programos projektas. Mikrojutiklinių bevielių tinklų pagrindinių problemų sprendimas (uSWN) / KTU koordinatorius prof. E. Kazanavičius.

Projekto tikslas – sukurti metodiką ir sistemą, kurti, projektuoti ir diegti mikrojutiklinius tinklus įvairiems taikymo uždaviniams spręsti, o pasikeitus reikalavimams ar naujiems uždaviniams – greitai perkonfigūruoti ir adaptuoti esamą tinklą. Pagrindinis šios sistemos elementas – mikrojutiklinis procesorius, kuriam reikalinga sisteminė ir taikomoji įranga, tenkinanti nedidelį energijos suvartojimą, greitą duomenų perdavimą, jų saugos užtikrinimą, savo gedimų ir pažeidimų diagnostiką ir atsistatymą, sistemos perkonfigūravimą ir integraciją į kitas sistemas. Projekte sukurta – universali daugiasluoksnė mikrojutiklinio procesoriaus programinė ir tarpininkavimo įranga, kuri pritaikyta kuriamam naujo tipo bevielio jutiklio lustui, kuris bus gaminamas ES. Projekto prototipas realizuojamas Birštono savivaldybėje, sanatorijose besigydančių ligonių bioparametrų sekimui ir apdorojimui realiame laike, ligonių lokalizacijos nustatymui ir teritorijos apsaugos užtikrinimui ir stebėsenai6-osios bendrosios programos projektas Elektroninio turinio sklaidos daugiakanalės perdavimo sistemos (AXMEDIS) / KTU koordinatorius prof. E. Kazanavičius.
AXMEDIS – Automatinė turinio gamyba ir platinimas daugiaplatformėje terpėje. Tai sistema leidžianti skaitmeninio turinio gamintojams, transliuotojams ir vartotojams – kurti bet kokį skaitmeninį turinį (video filmus, muziką, atvirukus, fotografijas, dokumentus ir kita) įvairiais formatais, jį transformuoti į bet kokius perdavimo kanalus ir įrenginius (STB, IPTV, Internet kompiuterius, delninius kompiuterius, mobilius telefonus, audio/video grotuvus ir kita) perduoti visais kanalais, apsaugoti turinį ir jį valdyti elektroniniais kontraktais pagal savo nustatytas naudojimo taisykles ir tvarką. Projektas vykdomas eilės ES mokslo ir verslo institucijų, iš Lietuvos projektą vykdo AB TEO LT, VRS Grupė, KTU RLKSC.

Interneto skaitmeninės telefonijos (VOIP) kliento sistema: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8381 / Vadovas prof. E. Kazanavičius.


Sukurta internetinės telefonijos kliento sistema, jos sisteminė ir programinė įranga skirta palaikyti balso, video telefonijos protokolus. Sistemoje sukurti ir įdiegti informacijos apdorojimo ir suspaudimo metodai, užtikrinantys duomenų mainus ADSL nedidelės spartos interneto tinkluose. Sukurta patogi ir nedidelės apimties vartotojo programinė klientinė) įranga, kuri gali būti lengvai integruojama į bet kokius terminalinius įrenginius – personalinius kompiuterius, delninius kompiuterius, „gudrius“ bevielius telefonus su interneto prieiga, televizijos priedelius.


Pastatų inžinerinių sistemų kompiuterizavimo tyrimų bei kompiuterizacijos diegimo mokslinė studija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8421 / Vadovas prof. E. Kazanavičius.

Pagrindinės mokslinių taikomųjų tyrimų kryptys bei koncepcijos kuriant automatizuotą apskaitos ir valdymo sistemą buvo:
• Tyrimai susiję su aplinkos taršos didėjimo dėl neracionalaus energijos gamybos ir vartojimo.
• Energijos išteklių gamybos, apskaitos ir valdymo procesų tyrimai ir modeliavimas. Veiklų procesų modelio sukūrimas, kurio pagrindu realizuota automatizuota energijos apskaitos ir valdymo sistema.
• Būsto arba pastato šildymo sistemų problemų analizė ir valdymo metodų analizė ir tyrimai, sukurtas būsto modelis.
• Lygiagretaus ir paskirstyto apdorojimo, reikalingo lygiagrečių ir paskirstytų bei realaus laiko taikomieji tyrimai, kurių rezultate gautos žinios panaudotos kuriant programinę įrangą. Sukurta infrastruktūra, kurią sudaro taikomos sistemos, operacinės sistemos, komunikacinio tinklo ir tarpinio sluoksnio funkcionalumo bei duomenų ir srautų tyrimo modelis.
Tyrimų pagrindu sukurtas sistemos prototipas, kuris bus diegiamas į komercinę aplinką.
Interaktyvių TV paslaugų valdymo ir teikimo sistemos prototipo sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8435 / Vadovas prof. E. Kazanavičius.

AB TEO LT pateikė rinkai skaitmeninės televizijos, transliuojamos interneto protokolo būdu (IPTV), paslaugą GALA. IPTV technologija unikali tuo, kad suteikia vartotojui galimybę kontroliuoti ką, kaip ir kada jis žiūri per televizorių.
TV MOZAIKA – Interaktyvių TV paslaugų valdymo ir teikimo sistemos prototipo sukūrimas. Tai inovatyvi programinės įrangos sistema, sujungsianti įvairių turinio teikėjų paslaugas su TEO tinklu, IT sistemomis bei vartotojo galine įranga. Projektas remiamas Europos struktūrinių fondų, verslo partneriai TEO LT AB, UAB „Tildė“, mokslinius tyrimus vykdo KTU RLKSC.

img7.jpgSprendimas skirtas būsto komforto gerinimo intelektualios sistemos sukūrimui – komunalinių paslaugų, automatikos, signalizacijos, kitų įdiegtų sistemų centralizuotam valdymui ir kontrolei bei dialogo tarp gyventojų ir būstą aptarnaujančių organizacijų funkcinių galimybių plėtrai modernioje informacinėje visuomenėje.
Atlikta būsto veiklos procesų įtakos aplinkai analizė, ekologiškai tvaraus būsto veiklos principų modeliavimas, energijos išteklių būstui taupymo galimybių įvertinimas, efektyvaus valdymo modeliai, būsto įranga. Pateiktas būsto įterptinio kompiuterio projektas bei prototipai masinei gamybai. Pateiktos baigiamosios išvados, mokslinės rekomendacijos ir siūlymai.Šio darbo objektas – gyvenamųjų namų kompiuterizavimo tyrimai bei diegimai. Rinkoje atsiranda inžinerinės priemonės ir moksliniai tyrimo metodai, skirti būsto komforto gerinimui. Tai ir šiuolaikiški apskaitos prietaisai (šilumos, vandens, dujų, elektros ir pan.), kurie leidžia ne tik patogiai fiksuoti duomenis, bet ir juos išsaugoti bei perduoti reikiamu formatu; gaisro ir apsaugos signalizacijos sistemos, įvairi buitinė technika ir t.t. Visų šių sistemų valdymas ir tarpusavio derinimas gali būti atliekamas naudojant šiuolaikines komunikacijos priemones (GSM, GPRS, Internet ir kt.) integruojant į specialios paskirties būsto įterptinį kompiuterį.


Būsto kompiuterinė sistema integruota su IPTV valdymu
bks.jpg
UAB "Elsis TS" pagaminta būsto kompiuterinė sistema

Suprojektuotas naujos kartos būsto įterptinis kompiuteris ir jo programinė įranga. Realizuotas prototipas, paruošta techninė dokumentacija gamybai ir diegimui. Darbai vykdomi pagal bendradarbiavimo sutartį su UAB „Elsis TS“.


GALA IPTV middleware platformos programinės įrangos komponento „Karaokė TV” sukūrimas” ūkio subjekto užsakymas Nr.8516 / Vadovas prof. E. Kazanavičius

Sukurtas programos komponentas „Karokė TV“ ir jo integravimo metodas bei algoritmas į sistemą IPTV „Gala TV“. Programinės įrangos komponentas alieka: valdymo, turinio įkėlimo bei valdymo, statistikos rinkimo ir apdorojojimo funkcionalumą. Sukurta vartotojo grafinė sąsaja. Atlikta sistemos funkcionalumo studija. Sukurtas programos prototipas, tinkantis diegti į AB TEO LT komercinę aplinką. Prototipas pilnai įdiegtas į komercinę IPTV “GALA TV” AB TEO LT.

Realaus laiko kompiuterių sistemų centras sukūrė pirmąjį naują produktą Lietuvoje - sumanios virtuvės kompiuterinę sistemą "Fėją", kurią kartu su IĮ "Baldukas" pristatė parodoje "Rinkis lietuvišką prekę" Kaune 2009 m. rugsėjo 17 - 19 d. Kompiuterinėje sistemoje "Fėja" integruotos "Protingo namo", bevielio ryšio "MEZON" technologijos ir visa tai įdiegta šiuolaikinės virtuvės baldų komplekte. Tai KTU RLKSC, UAB "ELSIS TS", TELECENTRO ir IĮ "Baldukas" bendro darbo rezultatas. Parodos metu dalyviai galėjo išbandyti realiai veikinčią sistemą.

 Grįžti
Į viršų