ifko_logo2_1.jpg

Apie katedrą

Informatikos inžinerija (Informacinės technologijos)

Nuo 1994 metų Kauno technologijos universiteto Informatikos fakultetas vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo rengti Informacinių technologijų specialistus. Ši studijų sritis atsirado įvedus  mokslo krypčių klasifikaciją, kurios pagrindu technologijos mokslų kryptyje buvo suformuota informatikos inžinerijos kryptis ir atitinkanti ją studijų programa, kuri „atsišakojo“ nuo informatikos specialistų rengimo programos, siejamos su fizinių mokslų kryptimi. Nuo 2006 metų Lietuvos universitetų Rektorių konferencijos nutarimu Informacinių technologijų specialybės pavadinimas pakeičiamas į Informatikos inžinerijos pagal mokslų krypties pavadinimą. Todėl toliau šnekėdami apie specialybės pavadinimą vartosime terminą „informatikos inžinerija“, o apie technologijų srities dalykus – „informacinės technologijos“. Abiturientas ieškodamas specialybės informacinės technologijos gali lyg ir nerasti, todėl privalu žinoti, kad tai slypi po pavadinimu informatikos inžinerija.

Informatikos fakultete rengiami informacinių technologijų srities bakalaurai ir magistrai. Specializuojamasi kompiuterinių sistemų inžinerijos ir informacinių technologijų kryptyse. Yra nuolatinės ir ištestinės studijos. Specialybę kuruoja Kompiuterių katedra, glaudžiai bendradarbiaujanti su kitomis fakulteto katedromis ir  kitais KTU fakultetais.

Tai informatikos taikymo specialybė technologijos mokslų srityje. Informacinių technologijų specialistų poreikį diktuoja informacinės visuomenės kūrimo procesas, naujos tendencijos skaitmeninėje ekonomikoje - socialiniai tinklai ir iterneto paslaugos, daigtų internetas, nešiojamų kompiuterių tinklo įtaisai ir jų naudojimas, tinklų ir verslo modelių paruošimas didesniam duomenų srautui, privatumas ir saugumas. Šiuolaikinės informacinės technologijos skverbiasi vis į naujas darbo, mokslo, verslo, kultūros bei buities sferas. Per pastarąjį dešimtmetį dėl interneto mūsų ekonomikoje ir visuomenėje įvyko svarbių pokyčių. Internetas – nepaprasta komunikacinė ir kolektyvinio darbo infrastruktūra, palaipsniui pritaikoma jos naudotojų poreikiams. Remiantis juo sukurtas pasaulinis keitimosi žiniomis, kūrybos ir bendradarbiavimo tinklas; be to, internetas – vienas pagrindinių globalizacijos veiksnių. Atsiranda „daiktų internetas“, tai mašinų, transporto priemonių, įtaisų, jutiklių ir daugybės kitų prietaisų sąveikos priemonė. Kuriama daug naujų prietaisų, pavyzdžiui, energijos kontrolės, transporto saugos sistemų arba pastatų valdymo ir saugumo, skaitmeninio turinio bei skaitmeninės televizijos paslaugų kūrimo ir valdymo sistemos. Programinė įranga tampa kaip tinklo paslauga, kuri mažina sąnaudas ir didina našumą, o tai paskatins didelių ir mažų verslo įmonių produktyvumo šuolį. Veiksmingai įdiegtas ateities internetas sudarys sąlygas artimiausią dešimtmetį diegti inovacijas, pasiekti didesnį našumą, kurti naujas rinkas, užtikrinti augimą ir darbo vietas. Konkretūs kompiuterinių sistemų taikymai neapsiriboja standartinio kompiuterio su tipine programine įranga pastatymu - realios taikymo sąlygos reikalauja suformuoti kompiuterizuotas darbo vietas ar sistemas su specializuota technine bei programine įranga, organizuoti vietinius tinklus arba užtikrinti ryšius su tarptautiniais tinklais. Informacinių technologijų specialistui tenka suprojektuoti ir realizuoti informatikos inžinerijos įtaisus, modifikuoti ar sukurti naują programinę įrangą, kuri užtikrins visos sukurtos sistemos efektyvų funkcionavimą. Būsimieji specialistai orientuojami kompiuterizavimo darbams technologinėse, ekonominėse, organizacinėse, verslo, mokslo ir mokymo institucijose, kas lemia studijų turinį bei pagrindinius uždavinius - mokėti suprasti, įvertinti, kokybiškai performuoti ir realizuoti užsakovų ir vartotojų nuolat kintančius poreikius.

 IT sektorius yra vienas iš sparčiausiai besivystančių sektorių pasaulio ekonomikoje. IT vertė rinkoje yra daugiau kaip 1815 mlrd. JAV dolerių ir kasmet didėja apie 10 – 15%. Šiam augimui turi įtakos nauja kompiuterinė ir programinė įranga, IT paslaugos. 2000 metų kovo 23 dieną Lisabonoje Europos Taryba kartu su ES valstybių ir narių kandidačių vadovais suformavo 15 metų siekiančius tikslus, susijusius su žiniomis grįstos ekonomikos kūrimu. Buvo priimtas veiksmų planas e. Europa. Vienas pagrindinių šio plano tikslų yra sukurti informacinę visuomenę. Lietuvos strateginiai uždaviniai sutampa su ES keliamais reikalavimais – paruošta informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtros strategija 2002 -  2015 metams.

 Pasaulyje jaučiamas vis didėjantis IT specialistų trūkumas. Vien tik pagal ICT 2001 specialistų ruošimo programą Europoje šiuo metu IT specialistų poreikis viršija 1,6 milijono. Lietuvoje kasmet paruošiama apie  600 – 700 informatikos specialistų, iš jų tik apie 200 yra informacinių technologijų. Mūsų paruošti specialistai dirba Lietuvos valstybės institucijose ir privačiose „lietuviškose“ įmonėse, Lietuvoje užsienio kapitalo įmonėse, gyvena Lietuvoje ir dirba užsienio kompanijose (visas paslaugų eksportas), o dalis išvažiuoja, gyvena ir dirba Vakaruose.

IT srities bakalauro studijų programos tikslas – parengti specialistą, savo kvalifikacija, universitetiniu išsilavinimu ir kompetencija sugebantį tapti aktyviu žinių ekonomikos visuomenės kūrėju. Čia papildomai suteikiama žinių apie kompiuterių ir su jais susijusių sistemų aparatūrą, informacijos apdorojimo realiame laike sistemas, čia informacija pradedama rinkti nuo jutiklių ar informatikos prietaisų ir perduodama telekomunikacijų sistemų bei kompiuterių tinklais iki įmonės informacijos  valdymo sistemų. Programa apima kompiuterių sistemų inžinerijos ir verslo organizacijų procesų kompiuterizavimo sritis.

Studijų metu suteikiamos žinios  apie visų rūšių informacijos struktūrą, genezę, funkcijas; suformuojami gebėjimai analizuoti egzistuojančius teorinius, programinius bei aparatinius IT produktus ir jais naudotis; išmokoma informacijos kūrimo, saugojimo, apdorojimo, perdavimo metodų,  išmokama projektuoti, parinkti duomenų saugojimo, apdorojimo, perdavimo technines ir programines priemones, kvalifikuotai dirbti jomis. Po 4 metų dieninių ir 5 vakarinių studijų yra parengiamas ir ginamas baigiamasis darbas ir suteikiama informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacija. Būsimasis aukšto lygio IT specialistas gauna informatikos sistemų ir technologijų fundamentinių žinių. Jis yra rengiamas iniciatyviam darbui industrinėse ir ekonominėse sistemose, todėl turi gerai suvokti įvairių sričių vartotojų poreikius, sugebėti:

 įrengti kompiuterius ir kitus autonomiškus informacijos apdorojimo įtaisus bei jų sistemas;

 paruošti IT projektus, sugebėti juos valdyti ir vykdyti inovacinę veiklą;

 diegti (pritaikyti) įvairius  programų paketus konkrečiose darbo vietose;

 kvalifikuotai, iš ekonominių, inžinerinių, ergonominių  pozicijų vertinti modernizuojamų įmonių (organizacijų, įstaigų) būklę, parinkti ir pritaikyti joms palankiausią kompiuterinės sistemos struktūrą;

 patarti, konsultuoti šalies įstaigų ir organizacijų specialistus kompiuterių, jų sistemų ir tinklų diegimo klausimais;

 skelbti, populiarinti kompiuterinio švietimo ir raštingumo idėjas.

Programa apima kompiuterių sistemų inžinerijos ir verslo organizacijų procesų kompiuterizavimo sritis ir nuo trečio kurso studentams siūlomos dvi specializacijos:

 kompiuterių sistemų inžinerija,

 informacinės technologijos.

Kompiuterių sistemų inžinerijos specializacija. Sąvoka „daiktų internetas“ reiškia vientisą įrenginių, jutiklių, objektų, patalpų, mechanizmų, automobilių ir kt. ryšį fiksuotaisiais ir belaidžiais tinklais. Sujungti jutikliai, prietaisai ir žymenos gali sąveikauti su aplinka ir siųsti informaciją kitiems objektams tiesioginiu ryšiu tarp įrenginių. Šios srities objektas yra daiktų interneto technologijos ir realaus laiko integruotos sistemos informacijos surinkimui ir perdavimui, valdymui, kontrolei ir atvaizdavimui, panaudojant kompiuterius ar įterptinius informacijos apdorojimo įtaisus. Tokių sistemų programinė įranga tinklais Web 2.0 ir Enterprise 2.0 valdo informacijos apdorojimo įtaisus bei sistemas, skirtas kompiuterizuoti saugią gyvenamąją ir industrinę aplinką (pažangūs pastatai, energijos išteklių valdymas, logistika ir transporto sistemos, privatumo ir saugumo sistemos), protingus skaitmeninius namus, sumanius buities prietaisus, skaitmeninę televiziją ir jos turinio bei paslaugų valdymo sistemas, stebi ir atvaizduoja aplinkos procesus, perduoda saugiai duomenis į industrinius SQL serverius, skaitmeninio turinio valdymo sistemas. Šios srities specialistai - kompiuterių sistemų analitikai ir projektų vadovai, sugebantys atlikti vartotojų poreikių analizę, organizuoti, projektuoti, valdyti ir įdiegti šiuos projektus, vykdyti inovacinę veiklą nuo įdėjos iki produkto. Šalia bendrųjų informatikos disciplinų studentai įgyja papildomus programų ir sistemų analizės, funkcionavimo, projektavimo ir sintezės, sudėtingų projektų vadybos pagrindus, taiko C++, C#, JAVA, MATLAB ir kitų objektinio programavimo - projektavimo technologijas realaus laiko įterptinėms sistemoms WINDOWS CE, RT - LINUX. Čia reikia sugebėti suprojektuoti daigtų interneto specializuotus informatikos inžinerijos įtaisus, jų programinę įrangą, vartotojo grafines sąsajas ir integruoti į realias kompiuterines sistemas bei internetą. Baigę šią specializaciją bakalaurai gali dirbti kompiuterinių sistemų ir informacinių technologijų projektų analitikais ir vadovais. Šios specializacijos studentai, dalyvaujantys tarptautiniuose projektuose, turi galimybes tęsti dalines studijas Vakarų šalių universitetuose. Gabiausi studentai įsijungia į Katedros mokslo tiriamuosius darbus, vėliau tęsia magistrantūros ir doktorantūros studijas.  plačiau

Informacinės technologijos (IT) - tai kompiuterių aparatūros, programinis ir informacinis posistemiai, sujungti organizacijos poreikiams tenkinti. Organizacija gali būti verslo įmonė, valstybinė įstaiga ar visuomeninė organizacija, taigi ir jos kompiuterinė sistema gali skirtis viena nuo kitos sudėtimi, parametrais, paskirtimi. IT specialistas - kompiuterinės sistemos projektuotojas. Projektavimo jis pradeda mokytis nuo trečio kurso ir mokosi iki studijų universitete pabaigos. Per šį laiką jis susipažįsta su naujausiomis projektavimo technologijomis, kuria realių sistemų projektus. Pirmąjį savo projektą gina po ketverių metų kaip bakalauro baigiamąjį darbą. Po to turi galimybę tęsti studijas trijų semestrų inžinieriaus magistrantūroje, gilindamas savo žinias informacijos inžinerijos, portalų kūrimo, sistemų integravimo ir kitais naujausių informacinių technologijų klausimais.

Studijos baigiamos bakalauro darbo gynimu, atspindinčiu teorinį ir praktinį studento pasirengimą. Siekiant puikaus įvertinimo darbas turi būti realiai išbaigtas ir pademonstruotas.

Šios specialybės absolventai gali dirbti įvairių šalies ir užsienio organizacijų, įstaigų, gamybinių įmonių atitinkamos pakraipos padaliniuose (kaip inžinieriai, vadybininkai, konsultantai ir pan.), kompiuterių surinkimo bendrovėse,  informacinių technologijų mokymo centruose bei savo įsteigtose IT diegimo ir taikymo bendrovėse.  plačiau

Į viršų